Rubriky
Teorie plavání Výuka plavání

Cvičitel, trenér, instruktor plavání

Pokud chcete vyučovat děti či dospělé plavat, je třeba mít patřičné oprávnění k činnosti. Pokud chcete být nezávislí a podnikat na živnostenský list, potřebujete mít oprávnění akreditované MŠMT ČR (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky).

Vázaná živnost

Dle živnostenského zákona přílohy 2 je živnost „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti…“ živností vázanou, na kterou je zapotřebí buď:

  • vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
  • vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
  • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
  • profesní kvalifikace pro příslušnou oblast tělovýchovné činnosti.

Osvědčení o rekvalifikaci

Některé následující kurzy opravňují absolventa k získání živnostenského listu. U kurzů si raději vždy ověřte, zda jsou uznávány MŠMT ČR a zda opravňují k získání živnostenského listu, pokud potřebujete ŽL. Typický rozsah rekvalifikačních kurzů pro získání ŽL je minimálně 150 h.

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK)

Kurzy najdete také v přehled kurzů pro veřejnost  a v trenérské škole. A třída (1. třída) je nejlepší, B (2. třída) je nižší a C (ev. 3. třída) je nejnižší… Výhodou kurzů od UK FTVS je, že jsou automaticky uznávány kvalifikačním řádem ČSPS (Českého svazu plaveckých sportů), jehož členem jsou v dnešní době ty nejvýznamnější plavecké kluby a spolky. Pokud chcete být pak trenérem v těchto plaveckých klubech, nebudete mít problém s uznáním kvalifikace. Nicméně ČSPS nemá monopol a ani UK nemá monopol. Proto existuje i spousta jiných soukromých nabídek školení a kurzů a soukromých plaveckých škol.

Trenér plavání III. třídy (licence B), učitel plavání C

Tento kurz neopravňuje k získání živnostenského listu. Nicméně můžete na základě licence být trenérem (resp. zaměstnancem) plavecké školy, která oprávnění vlastní. Pro získání živnostenského listu trenér III. třídy či učitel plavání C nestačí, je třeba mít alespoň licenci B (II. trenérskou třídu), nebo rovnou A licenci (I. trenérskou třídu). Mám osobní zkušenost se získáním trenérské licence trenéra plavání – III. třída a mohu říci, že školení od UK FTVS má opravdu smysl. Prakticky skoro stejný je kurz učitele plavání – C. Oba kurzy probíhají naráz, část výuky mají společnou, část oddělenou. Školení učitelů C je více zaměřeno na metodiku výuky dětí v nesportovních školách. Školení trenérů III. třídy je více zaměřeno na pokročilejší plavecké techniky ve sportovních plaveckých školách. Pro úspěšné absolvování je vhodné mít většinu metodiky od UK FTVS již předem nastudovánu. Tři týdny, které jsou dány následně na prostudování, jsou celkem krátká doba, když během této doby máte ještě zpracovat seminární práci včetně vlastního šetření a chodíte při tom do práce… Taky zhruba 1/2 lidí neudělala teoretické zkoušky napoprvé, snad dostali náhradní termíny. Praktická zkouška na trenéra plavání III. třídy probíhá formou záchrany tonoucího a polohového závodu podle pravidel plavání. Teoretická zkouška má formu písemného testu. Školí jedni z nejlepších lektorů a autoři knih o plavání (Jitka Pokorná, Irena Čechovská). Licence C je na úrovni kurzu III. trenérské třídy. Oba kurzy mají rozsah 50 h, navíc se píše krátká seminární práce.

TRENÉR PLAVÁNÍ II. TŘÍDY (LICENCE B)

Tento kurz opravňuje k získání živnostenského listu. Abyste mohli absolvovat trenérské školy licence B (II. trenérská třída), potřebujete být členem sportovního svazu či spolku. UK sepisuje smlouvu se svazem a spolkem. Celkově kurz má hodinovou dotaci 150 h. Z toho 50 h je zajištěno výukou na FTVS UK, zbylých 100 h naplňuje právě plavecký spolek či svaz. Automaticky tímto kurzem získáváte trenérskou licenci třídy B, kterou uznává i ČSPS. Absolvování tohoto kurzu bude pravděpodobně náročnější, než některé další komerční kurzy. Je však za rozumnou cenu 3 800 Kč. Osobně považuji vzdělání od UK FTVS (Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy) za nejlepší volbu. Univerzita Karlova má dobrou reputaci. Pokud chcete získat ŽL a jste členy plaveckého oddílu, který je ochoten vyjít vstříc, volila bych rozhodně tento kurz.

TRENÉR PLAVÁNÍ I. TŘÍDY (LICENCE A)

Tento kurz opravňuje k získání živnostenského listu. Nejvyšší třída A je pak I. trenérská třída – licence A, jde o dvouleté studium. Školené je 11 000 Kč za akademický rok.

Rekvalifikace od Miroslava Matušky

Rekvalifikační kurzy dále v hojné míře zajišťuje soukromé školící středisko MATUŠKA-DENA s.r.o. Jde o veřejnou tělovýchovnou školu zastřešenou Asociací plaveckých škol. Školení probíhá v Dobrušce. Pro absolvování kurzu není podmínkou být členem jakéhokoli plaveckého svazu či spolku. Oproti FTVS UK je však kurz dražší, podobně jako ostatní soukromé kurzy. V rámci kurzu instruktora plavání vám bude vydáno za příplatek 1000 Kč i osvědčení plavčíka. Toto školící středisko funguje dobře, kurz cvičitele plavání (resp. nyní instruktora plavání) stojí 6 000 Kč bez ubytování a stravy. Po absolvování tohoto kurzu jsem získala osvědčení cvičitele plavání, na základě kterého mi byl vydán živnostenský list a mohu provozovat vlastní kurzy plavání a osvědčení plavčíka platné na dva roky a zdravotníka. Kurz trvá zhruba týden a pro naplnění požadovaných hodin se navíc píše delší seminární práce. Celkový rozsah je 150 h, z toho opět 50 h připadá na výuku ve školícím středisku a 100 h je zajištěno vypracováním seminární práce. Školení má osobnější charakter, součástí bývají i společné akce. Je zde kladen důrazem na zdravotní záchranu. Praktická výuka probíhá ve 4 m bazénu, skáče se z výšky 3 m do vody a záchrana tonoucího dítěte probíhá z hloubky 4 m. Z teorie se píší průběžné testy. Tento kurz nezachází příliš do detailů pokročilé plavecké techniky, je více zaměřen na základní metodiku výuky dětí v mateřských a základních školách s důrazem na resuscitaci tonoucího včetně praktické zkoušky na figuríně. Probere se detailní praktická struktura a náplň kurzů z hlediska metodiky.

Další rekvalifikační kurzy

Kromě FTVS UK a Miroslava Matušky jsem nenašla žádné další funkční školící středisko pro rekvalifikaci na instruktora plavání s možností získání živnostenského listu. Možná budete ve svém hledání úspěšnější… Zde jsou vypsány některé další rekvalifikační kurzy:

PALESTRA

Rekvalifikační kurzy nabízí i Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra. Jedná se o akreditovaný kurz MŠMT ČR v délce 150 hodin, cena 6 850 Kč. Bohužel mi bylo v roce 2013 sděleno, že kurz nebude pro malý zájem otevřen :(.

Různé další kurzy

Akreditace

Autor: Jitka Vachtová

Nabízím individuální tréninky plavání v bazénu Šutka na Praze 8. Budete-li mít o tréninky zájem, kontaktujte mne.